Nguyên liệu vi sinh
5 sản phẩm
Beta-glucan
4 sản phẩm
Beta glucan dạng dịch
Beta glucan dạng bột tan hoàn toàn
Beta glucan dạng bột phân tán đồng nhất
Beta glucan dạng bột không tan
0 sản phẩm
Chưa phân loại
Nguyên liệu vi sinh
Cao khô dược liệu