Nguyên liệu vi sinh
5 sản phẩm
Beta-glucan
4 sản phẩm
Beta Glucan dạng bột không tan
Beta Glucan dạng bột phân tán đồng nhất
Beta Glucan dạng bột tan hoàn toàn
Beta Glucan dạng dịch
0 sản phẩm
Chưa phân loại
Nguyên liệu vi sinh
Cao khô dược liệu